Regulamin Muzeum

Kategoria: Muzeum Regionalne Opublikowano: sobota, 21, wrzesień 2019 Admin Drukuj E-mail
REGULAMIN
MUZEUM REGIONALNEGO W SUSZU
(w organizacji)

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Muzeum Regionalne w Suszu, zwane dalej „Muzeum”, zostało utworzone na mocy uchwały nr 3 z dnia 24.01.2019 roku Zebrania Członków Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea”.

2. Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze „Galea” z siedzibą w: 14-240 Susz ul. Kopernika 15, pow. iławski, woj. warmińsko - mazurskie, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starosty Powiatu Iławskiego pod nr 4, o nr REGON 367221202, zwane dalej „Założycielem”, zapewnia Muzeum środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.

3. Muzeum jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Założyciela, nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 2.

Muzeum działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.);

3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.);

4. niniejszego regulaminu.

§ 3.

Siedzibą Muzeum jest Susz (14-240) pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
Muzeum używa pieczęci o treści: „Muzeum Regionalne w Suszu 14-240 Susz, ul. Kopernika 15”.

Rozdział II
Zakres działania Muzeum
§ 5.

1. Muzeum prowadzi działalność określoną w art. 1 ustawy o muzeach.

2. Do zadań Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów z zakresu historii, nauki, techniki użytkowej i techniki wojskowej oraz dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów związanych z historią gminy Susz, mieszkańców Susza i okolic.

3. Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:

    a) narzędzia codziennego użytku;

    b) numizmaty

    c) militaria;

   d) ordery i odznaki;

   e) umundurowanie wojskowe;

   f) ceramikę, narzędzia użytkowe, przedmioty codziennego użytku;

   g) dokumentację historyczno-techniczną, instrukcje i książki techniczne;

   h) fotografie i obrazy;

   i) mapy, plany, rysunki

   j) widokówki, karty pocztowe, listy

   k) dokumenty, pieczęcie, monety, banknoty.

4. Zakres gromadzonych zbiorów obejmuje okres historyczny od średniowiecza do czasów współczesnych.

§ 6.

1. Muzeum realizuje zadania określone w § 5, w szczególności przez:

   a) gromadzenie zbiorów w regulaminowo określonym zakresie;

   b) przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

   c) zorganizowanie wystawy stałej;

   d) urządzanie wystaw czasowych, wyjazdowych oraz oświatowych;

   e) katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów;

   f) konserwacje zbiorów;

   g) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie dotyczącym działania Muzeum;

   h) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycji;

   i) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym: opracowywanie i publikowanie katalogów, folderów, informatorów i druków;

   j) wzbogacanie zbiorów w drodze zakupów, depozytów i darowizn;

   k) organizowanie spotkań, sympozjów naukowych i zjazdów związanych z działalnością Muzeum;

   l) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;

2. Realizując zadania, Muzeum może współpracować z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi realizującymi podobne cele i zadania.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
§ 7.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Założyciel.

§ 8.

1. Muzeum kierowane jest przez Dyrektora Muzeum.

2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Założyciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9.

1. Dyrektor Muzeum kieruje działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego mienie.

2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:

   a) przeprowadzenie procesu organizacji Muzeum mającego na celu zorganizowanie wystawy stałej;

   b) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;

   c) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
w tym stworzenie prawidłowego zabezpieczenia i ochrony mienia Muzeum;

   d) podejmowanie decyzji finansowych, racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;

   e) przedstawianie właściwym organom i instytucjom, zaakceptowanych przez Założyciela sprawozdań i wniosków finansowo-inwestycyjnych dotyczących Muzeum;

   f) wykonywanie wobec pracowników Muzeum czynności z zakresu stosunku pracy;

   g) kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych i edukacyjnych;

   h) wydawanie regulaminów i zarządzeń.

§ 10.

1. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy tematyczne:

   a) Dział Historyczno-Archeologiczny obejmujący: militaria, elementy umundurowania, narzędzia użytkowe, ozdoby, medale, odznaczenia, numizmaty, widokówki, dokumenty, książki, starodruki;

   b) Dział Etnograficzny obejmujący: narzędzia użytkowe, przedmioty codziennego użytku, narzędzia, ubiór;

   c) Dział Historii Lokalnej obejmujący: zbiory związane z gminą Susz i okolicami;

   d) Dział Biblioteczny obejmujący: zbiory książek, czasopism i druków w zakresie tematycznym działalności wszystkich działów podstawowych, w tym poświęcone dziejom Susza i regionu.

   e) Dział Depozytów

2. W Muzeum mogą być tworzone samodzielne stanowiska pracy oraz inne komórki organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania Muzeum.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum, w tym szczegółowy zakres działania poszczególnych działów, komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy określa wewnętrzny regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11.

1. Dyrektor Muzeum może powołać Społeczny Zespół Doradców wspomagający go w działalności, zwany dalej „Zespołem”, o charakterze stałym albo dla realizacji konkretnego zadania. Powołując Zespół Dyrektor Muzeum określa szczegółowo przedmiot działania Zespołu.

2. W skład Zespołu wchodzi od 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora Muzeum.

3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Dyrektor Muzeum z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu.

4. Zespół wyraża opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.

5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa uchwalony przez Zespół regulamin.

Rozdział IV
Majątek i finansowanie Muzeum
§ 12.

Majątek Muzeum stanowi wyodrębnioną część własności mienia Założyciela i może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 13.

Muzeum może opierać swoją działalność o plan rzeczowy i finansowy opracowany przez Założyciela.

§ 14.

1. Źródłami finansowania Muzeum są:

   a) środki własne Założyciela przekazane Muzeum;

   b) przychody z prowadzonej działalności regulaminowej;

   c) darowizny, zapisy;

   d) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2. Środki pieniężne Muzeum są przechowywane na wyodrębnionym rachunku bankowym Założyciela.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15.

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Założyciel na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach, po uprzednim powiadomieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. W przypadku likwidacji Muzeum, Założyciel powiadamia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dalszym postępowaniu w odniesieniu do zbiorów Muzeum.

§ 16.

1. Wszelkie zmiany w regulaminie Muzeum następują w trybie właściwym dla jego nadania.

2. Regulamin Muzeum w wersji uzgodnionej z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Założyciela.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o muzeach, do czasu zakończenia procesu organizacji Muzeum tj. dnia otwarcia wystawy stałej.

 

 

 

Pin It

Odsłony: 8060