Opublikowano: środa, 24, maj 2017 Drukuj E-mail

Regulamin

Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego "Galea"

 

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze „Galea”

    Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: Stowarzyszenie „Galea”

    W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, niezależnym zrzeszeniem osób, o charakterze otwartym, stoi ponad podziałami politycznymi, religijnymi i społecznymi oraz nie reprezentuje interesów żadnych innych podmiotów – organizacji, partii czy instytucji.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Polski.

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Susz, adres: 14-240 Susz ul. Kopernika 15

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

6. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit a jego działalność oparta jest na pracy społecznej członków.

7. Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Stowarzyszenie może posiadać logo, odznakę oraz legitymację członkowską według wzoru ustalonego przez Zebranie Członków

 

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

9. Celami stowarzyszenia są:

    a) działalność na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa historyczno-kulturowego ziemi suskiej i regionu.

    b) badanie i upowszechnianie wiedzy historycznej o regionie ze szczególnym uwzględnieniem historii Susza i okolic.

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

      a) własne badania historyczne oparte między innymi na działalności eksploracyjnej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami mającymi na celu odkrywanie i ochronę wszelkich śladów historii ziemi suskiej i regionu.

      b) gromadzenie, konserwację i ochronę wszelkich pamiątek i zabytków związanych z historią Susza i regionu.

      c) prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i edukacyjnej mającej na celu popularyzację wiedzy historycznej o regionie a także promujących działania i osiągnięcia Stowarzyszenia oraz jego członków.

      d) współpracę z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie objętym działalnością Stowarzyszenia a w szczególności mającymi na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie wiedzy historycznej o Suszu i regionie.

      e) wzbogacanie zbiorów muzealnych o przedmioty znalezione w trakcie prowadzonej działalności eksploracyjnej, w szczególności w muzeach współpracujących ze Stowarzyszeniem.

 

Członkowie stowarzyszenia

 

11. Członkiem stowarzyszenia może być:

      a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim.

      b) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków. Zebranie członków ma prawo odmowy przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyny.

13. Członek stowarzyszenia ma obowiązek:

      a) regularnie opłacać składki członkowskie i inne świadczenia ustalone przez Zebranie Członków.

      b) godnie reprezentować stowarzyszenie oraz cele i idee określone w niniejszym regulaminie.

      c) brać czynny i pozytywny udział w działaniach Stowarzyszenia.

      d) przestrzegać regulaminu Stowarzyszenia i postanowień Zebrania Członków

14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek śmierci członka lub złożenia pisemnej rezygnacji do Przewodniczącego lub Zebrania Członków.

15. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na skutek:

      a) działania na szkodę Stowarzyszenia lub innego niegodnego postępowania mogącego narazić jego dobre imię.

      b) zalegania ze składkami i innymi świadczeniami członkowskimi przez okres 3 miesięcy od wyznaczonej daty wpłaty

      c) braku uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia przez okres przekraczający 3 miesiące bez podania przyczyn

      d) przekazywania osobom postronnym bez wyraźnego upoważnienia Przedstawiciela lub Zebranie Członków informacji o sprawach wewnętrznych Stowarzyszenia

16. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje decyzją Przedstawiciela lub uchwałą Zebrania Członków. Od decyzji Przedstawiciela przysługuje prawo odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o wykluczeniu. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu a podjęta decyzja jest ostateczna.

 

 Władze stowarzyszenia

 

17. Władzami Stowarzyszenia są:

      a) Zebranie Członków

      b) Przedstawiciel

18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

19. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

20. Uchwały Zebrania Członków stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.Przy równej ilości głosów, decyduje głos Przedstawiciela.

21. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in.:

      a) ustalanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia

      b) wybór i odwołanie Przedstawiciela

      c) przyjmowanie i odwoływanie członków

      d) uchwalanie zmian regulaminu

      e) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia

      f) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenia

      g) udzielanie wyróżnień dla członków stowarzyszenia oraz innych osób szczególnie aktywnych w pracach na rzecz stowarzyszenia dyplomami honorowymi i nagrodami rzeczowymi

22. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

23. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

24. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

      a) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz

      b) kierowanie działalnością stowarzyszenia pomiędzy Zebraniami Członków

      c) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia

      d) zwoływanie Zebrania Członków

25. Podjęcie przez Przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia

26. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

      a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

      b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

      c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

      d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

      e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

 

Finanse stowarzyszenia

 

27. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

      a) składek członkowskich

      b) dotacji, darowizn, zbiórek publicznych, spadków, zapisów

      c) dochodów z majątku stowarzyszenia

 

Postanowienia końcowe

 

28. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

Odsłony: 4345

FACEBOOK

Formularz Kontaktowy

captcha
Reload