Zasady prowadzenia poszukiwań

Kategoria: strona Opublikowano: wtorek, 06, czerwiec 2017 Admin

REGULAMIN
BADAŃ TERENOWYCH
Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea”

 

§ 1
Postanowienia Ogólne

 

1. Regulamin „Badań Terenowych”, zwany dalej regulaminem, stanowi wewnętrzny zbiór zasad prowadzenia działalności poszukiwawczej, zgodnie z istniejącym prawem i Regulaminem Stowarzyszenia.

2. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich członków Grupy Badawczej oraz inne osoby biorące udział w badaniach terenowych Stowarzyszenia..

3. Każdy z członków Grupy Badawczej jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu dbając tym samym o dobry wizerunek Stowarzyszenia.

4. Złamanie postanowień Regulaminu może pociągać za sobą konsekwencje określone w dalszej części niniejszego regulaminu.

5. „Grupa Badawcza” – członkowie Stowarzyszenia „Galea”, którzy prowadzą poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych przy użyciu urządzeń elektronicznych po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6. „Badania Terenowe” – działania podejmowane przez Grupę Badawczą polegające na prowadzeniu poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych przy użyciu urządzeń technicznych lub elektronicznych.

 

§ 2
Członkowie grupy i uczestnictwo w badaniach terenowych

 

1. Członkiem Grupy Badawczej może być tylko i wyłącznie członek Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea”

2. W badaniach terenowych mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Galea”, którzy nie posiadają pozwolenia WKZ na prowadzenie poszukiwań zabytków przy użyciu detektora metali w formie i zakresie określonym przez osobę kierującą badaniami.

3. W badaniach terenowych mogą brać udział osoby trzecie, na zaproszenie członka Stowarzyszenia „Galea”, po wcześniejszym uzyskaniu zgody ze strony Przedstawiciela Stowarzyszenia.

4. Osoby nie będące członkami Grupy Badawczej a biorące udział w akcji poszukiwawczej, nie mogą prowadzić poszukiwań za pomocą urządzeń elektronicznych a ich udział ogranicza się jedynie do :
    a) obserwacji prowadzonych poszukiwań
    b) doradzania w prowadzonych poszukiwaniach
    c) ewentualnej pomocy przy wydobywaniu i zabezpieczaniu znalezionych przedmiotów

 

§ 3
Składki, opłaty i urządzenia do poszukiwań

 

1. Działalność Grupy Badawczej finansowana jest ze składek członkowskich Stowarzyszenia. W szczególności dotyczy to opłat skarbowych i innych kosztów związanych z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie poszukiwań od WKZ.

2. Ze składek członkowskich mogą być pokrywane także inne koszty związane z działalnością Grupy Badawczej, w szczególności związane z zabezpieczeniem miejsca odkrycia zabytku, jego wydobyciem, konserwacją a w przypadku zabytków archeologicznych ich przekazaniem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub wskazanego muzeum.

3. Członkowie Grupy Badawczej mogą ustalać i wnosić dodatkowe, dobrowolne składki związane z działalnością grupy np. na zakup odzieży z logo stowarzyszenia, organizację spotkań integracyjnych, itp.

4. Członkowie Grupy Badawczej we własnym zakresie zakupują i użytkują urządzenia techniczne i elektroniczne wykorzystywane do badań terenowych. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia użytkowanego sprzętu powstałe podczas prowadzonych badań terenowych.

 

§ 4
Tryb i sposób prowadzenia badań terenowych

 

I. Warunki podjęcia działalności poszukiwawczej :

1. Badania terenowe Stowarzyszenia związane z poszukiwaniem ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych przy użyciu urządzeń elektronicznych jest dozwolone tylko i wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozwolenia na tego typu prace właściwego miejscowo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. Warunkiem podjęcia badań terenowych w formie poszukiwań, jest uzyskanie zgody :
    a) właściciela terenu objętego badaniami
    b) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie poszukiwań

3. Poszukiwania zabytków mogą być prowadzone tylko i wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wydanym przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział w badaniach archeologicznych, prowadzonych pod kierunkiem archeologa po uzyskaniu jego zgody.

II. Zakazy dotyczące działalności poszukiwawczej

1. Zabronione jest prowadzenie badań terenowych na terenach wpisanych do rejestru zabytków i będących pod ochroną konserwatorską, za wyjątkiem sytuacji opisanych w §4 ust. I pkt.6 niniejszego Regulaminu.

2. Zabronione jest prowadzenie badań terenowych w sposób naruszający przepisy Ustawy o Ochronie Zabytków i Opieki nad Zabytkami, Ustawy o Broni i Amunicji, Ustawy o Ochronie Środowiska oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.

3. Zabronione jest prowadzenie badań terenowych bez wcześniejszego uzyskania zgody na ich przeprowadzenie od właściciela terenu objętego badaniami.

III. Inne zasady prowadzenia działalności poszukiwawczej

1. Osobą kierującą badaniami terenowymi jest Przedstawiciel Stowarzyszenia a w uzasadnionych przypadkach inny członek Stowarzyszenia wskazany przez Przedstawiciela lub wybrany na Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

2. W trakcie badań terenowych członkowie Grupy Badawczej są zobowiązani do przestrzegania poleceń kierującego tymi badaniami.

3. O miejscach i terminach planowanych badań terenowych decyduje Przedstawiciel Stowarzyszenia w porozumieniu z członkami Grupy Badawczej.

4. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać propozycje miejsc do badań terenowych pod decyzję Przedstawiciela i dyskusję członków Grupy Badawczej.

5. Członkowie Grupy Badawczej prowadząc działalność poszukiwawczą są zobowiązani do poszanowania cudzej pracy oraz własności.

6. Miejsca pochówku zmarłych, oznaczone miejsca pamięci narodowej, miejsca kultu i obiekty sakralne są uznawane przez członków Grupy Badawczej za nienaruszalne i nie mogą być przedmiotem/obiektem działalności poszukiwawczej, za wyjątkiem sytuacji opisanych w §4 ust. I pkt.6 niniejszego Regulaminu.

7. Indywidualne akcje członków Grupy Badawczej podejmowane niezgodnie z warunkami pozwolenia określonymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami nie są traktowane jako akcje Stowarzyszenia a za ewentualne złamanie obowiązującego prawa odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba podejmująca takie działania. Powoływanie się w takich sytuacjach na przynależność do Stowarzyszenia może stanowić nadużycie i naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.

8. W działalności badawczej członkowie Stowarzyszenia starają się być wzorem dla innych napotkanych poszukiwaczy – starają się reagować na niestosowne działania osób trzecich, tj. dewastacji zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych, a w przypadkach stwierdzenia wyrządzonych szkód o niewiadomym pochodzeniu, sami starają się w miarę możliwości je naprawić.

IV. Znaleziska- sposób postępowania, nagrody

1. Wszystkie przedmioty znalezione podczas prowadzonych badań terenowych należy przestawić kierującemu tymi badaniami, który z kolei jest zobowiązany przedstawić je do weryfikacji właściwemu Konserwatorowi Zabytków w formie sprawozdania.

2. Członek Grupy Badawczej po każdych zakończonych badaniach terenowych okazuje kierującemu badaniami znalezione przez siebie przedmioty a w dalszej kolejności jest zobowiązany do sporządzenia ich wykazu i fotografii, które dostarcza kierującemu badaniami terenowymi w wyznaczonym przez niego terminie.

3. Kierujący badaniami terenowymi na podstawie dostarczonych przez członków wykazów i fotografii sporządza zbiorcze sprawozdanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie oznaczonym w pozwoleniu na prowadzenie poszukiwań.

4. Przedmioty znalezione podczas badań terenowych po weryfikacji przez właściwego Konserwatora Zabytków pozostają we władaniu członka Grupy Badawczej, który je znalazł.

5. Przedmioty znalezione podczas badań terenowych mogą być deponowane w siedzibie Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Przedstawiciela. Przedstawiciel może odmówić przyjęcia przedmiotów lub wskazać, które z nich przyjmie do depozytu stowarzyszenia.

6. O znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym należy natychmiast powiadomić kierującego badaniami terenowymi, a następnie ustalić wszystkie dane niezbędne do sporządzenia zgłoszenia do WKZ o dokonanym odkryciu.

7. W przypadku ujawnienia szczątków ludzkich (wraz z przedmiotami należącymi do nich) członek Grupy Badawczej bezzwłocznie powiadamia kierującego badaniami, który zabezpiecza teren i powiadamia odpowiednie służby i instytucje.

8. W przypadku odkrycia niewypałów lub niewybuchów członek Grupy Badawczej bezzwłocznie powiadamia kierującego badaniami, który zabezpiecza teren i powiadamia najbliższą jednostkę Policji.

9. Stowarzyszenie na wniosek Przedstawiciela może nagrodzić członka Grupy Badawczej, który odkrył lub znalazł zabytek archeologiczny lub zabytek regionalny o znaczącej wartości historycznej.

 

§ 5
Dokumenty, kontakt z mediami itp.

 

1. Dokumentacja związana z działalnością Grupy Poszukiwawczej prowadzona jest przez kierującego badaniami terenowymi. Do dokumentacji tej zalicza się w szczególności :
    a) wniosek o pozwolenie na prowadzenie poszukiwań wraz z załącznikami
    b) dokumentacja związana ze zgłoszeniem odkrycia zabytku archeologicznego
    c) sprawozdania, wykazy itd. sporządzane po zakończeniu poszukiwań
    d) wszelkie inne dokumenty bezpośrednio związane z działalnością grupy

2. Kierujący badaniami terenowymi zobowiązany jest do dbania o dobre imię Grupy Badawczej oraz promowania jej działań, w szczególności za pośrednictwem witryny internetowej Stowarzyszenia oraz portali społecznościowych.

3. Członkowie Grupy Badawczej zobowiązani są do dostarczania wszelkich materiałów (np. zdjęć, filmów wykonanych w trakcie badań terenowych) do Przedstawiciela Stowarzyszenia, który wykorzystuje je do promowania podejmowanych działań.

4. Wszelkie informacje związane z działalnością Grupy Badawczej a w szczególności dotyczące planowanych akcji, dokonanych odkryć, itd. mogą być ujawniane osobom trzecim oraz podawane do publicznej wiadomości wyłącznie przez Przedstawiciela Stowarzyszenia lub osobę przez niego upoważnioną.

 

§ 6
Sankcje dyscyplinarne

 

1. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu skutkuje następującymi karami:
    a) karą nagany,
    b) wykluczenie na czas określony z udziału w badaniach terenowych

2. Karę nagany lub wykluczenie z udziału w badaniach terenowych stosuje się w stosunku do członka, który podczas prowadzonych badań terenowych :
    a) nie stosuje się do zapisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawy o broni i amunicji oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.
    b) prowadzi badania terenowe niezgodnie z warunkami uzyskanego pozwolenia, wydanego przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
     c) narusza miejsca pochówku zmarłych, miejsca pamięci narodowej, miejsca kultu i obiekty sakralne.
    d) nie szanuje cudzej własności i pracy poprzez np. niszczenie upraw i nasadzeń lub prowadzenie poszukiwań bez zgody właściciela terenu,
   e) gromadzi przedmioty których posiadanie jest zabronione lub z mocy ustawy stanowią własność Skarbu Państwa.
    f) w trakcie prowadzonych badań terenowych nie stosuje się do poleceń osoby kierującej badaniami
   g) nie wywiązuje się z obowiązku dostarczenia kierującemu badaniami wykazu i fotografii znalezionych przez siebie przedmiotów w trakcie badań terenowych
    h) podejmując indywidualne poszukiwania zabytków naraża Stowarzyszenie na utratę jego dobrego imienia i wizerunku.
3. Kierujący badaniami terenowymi może wystąpić do Przedstawiciela Stowarzyszenia o pozbawienie członkostwa osoby, która w sposób rażący działa wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu lub lekceważy jego zalecenia.

4. W stosunku do członków Grupy Badawczej kary orzekane są w formie uchwały podejmowanej przez Zebranie Członków

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie zapisy Regulaminu Stowarzyszenia a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:
     • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach wraz z późn. Zmianami
     • Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji wraz z późn. zmianami.
     • Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Niniejszy Regulamin jest przyjmowany uchwałą Zebrania Członków.

3. Propozycje zmian zapisów regulaminu powinny być kierowane drogą pisemną do Przedstawiciela Stowarzyszenia, celem ich przedyskutowania i ewentualnego przyjęcia na Zebraniu Członków.

 

 

O stowarzyszeniu

Kategoria: strona Opublikowano: czwartek, 25, maj 2017 Admin

 

Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze "Galea" zostało założone w kwietniu 2017 roku. Spotkanie założycielskie odbyło się w dniu 18 kwietnia w restauracji "Warmianka" w Suszu a 21 kwietnia oficjalnie zostało zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starosty Powiatu Iławskiego.

Stowarzyszenie „Galea” skupia w swoich szeregach osoby, które od wielu lat pasjonują się przeszłością obszaru zwanego Pomezanią ze szczególnym uwzględnieniem ziemi suskiej i sąsiednich terenów. Naszym podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy historycznej o tych terenach oraz działalność na rzecz ochrony wszelkiego rodzaju zabytków z obszarów będących w naszym zainteresowaniu. Dodatkowo prowadzimy własne badania historyczne, które w głównej mierze opierają się na poszukiwaniu ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. Odnalezione w ten sposób zabytki archeologiczne przekazujemy do okolicznych muzeów, natomiast zabytki i pamiatki regionalne konserwujemy i przechowujemy w swojej siedzibie.

 

galea

 

Realizując swoje cele jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę z instytucjami i innymi organizacjami o podobnych profilach. Mamy tu na myśli muzea, placówki oświatowe, ośrodki kultury, czy organizacje pozarządowe takie jak grupy rekonstrukcji historycznych itp. Przede wszystkim zależy nam na pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

 

logo to biae

Logotyp stowarzyszenia

 

Członkiem Stowarzyszenia "Galea" może zostać praktycznie każdy, kto podobnie jak my interesuje się historią Pomezanii a przede wszystkim pragnie działać w zakresie ochrony wszelkiego rodzaju zabytków związanych z historią ziemi suskiej i okolic. Aby zostać członkiem wystarczy wypełnić DEKLARACJĘ i przesłać ją lub dostarczyć do naszej siedziby.

Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z naszym REGULAMINEM.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o KONTAKT telefoniczny lub drogą elektroniczną.

 

 

 

Opublikowano: środa, 24, maj 2017 Admin

Regulamin

Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego "Galea"

 

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze „Galea”

    Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: Stowarzyszenie „Galea”

    W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, niezależnym zrzeszeniem osób, o charakterze otwartym, stoi ponad podziałami politycznymi, religijnymi i społecznymi oraz nie reprezentuje interesów żadnych innych podmiotów – organizacji, partii czy instytucji.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Polski.

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Susz, adres: 14-240 Susz ul. Kopernika 15

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

6. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit a jego działalność oparta jest na pracy społecznej członków.

7. Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Stowarzyszenie może posiadać logo, odznakę oraz legitymację członkowską według wzoru ustalonego przez Zebranie Członków

 

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

9. Celami stowarzyszenia są:

    a) działalność na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa historyczno-kulturowego ziemi suskiej i regionu.

    b) badanie i upowszechnianie wiedzy historycznej o regionie ze szczególnym uwzględnieniem historii Susza i okolic.

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

      a) własne badania historyczne oparte między innymi na działalności eksploracyjnej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami mającymi na celu odkrywanie i ochronę wszelkich śladów historii ziemi suskiej i regionu.

      b) gromadzenie, konserwację i ochronę wszelkich pamiątek i zabytków związanych z historią Susza i regionu.

      c) prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i edukacyjnej mającej na celu popularyzację wiedzy historycznej o regionie a także promujących działania i osiągnięcia Stowarzyszenia oraz jego członków.

      d) współpracę z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie objętym działalnością Stowarzyszenia a w szczególności mającymi na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie wiedzy historycznej o Suszu i regionie.

      e) wzbogacanie zbiorów muzealnych o przedmioty znalezione w trakcie prowadzonej działalności eksploracyjnej, w szczególności w muzeach współpracujących ze Stowarzyszeniem.

 

Członkowie stowarzyszenia

 

11. Członkiem stowarzyszenia może być:

      a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim.

      b) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków. Zebranie członków ma prawo odmowy przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyny.

13. Członek stowarzyszenia ma obowiązek:

      a) regularnie opłacać składki członkowskie i inne świadczenia ustalone przez Zebranie Członków.

      b) godnie reprezentować stowarzyszenie oraz cele i idee określone w niniejszym regulaminie.

      c) brać czynny i pozytywny udział w działaniach Stowarzyszenia.

      d) przestrzegać regulaminu Stowarzyszenia i postanowień Zebrania Członków

14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek śmierci członka lub złożenia pisemnej rezygnacji do Przewodniczącego lub Zebrania Członków.

15. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na skutek:

      a) działania na szkodę Stowarzyszenia lub innego niegodnego postępowania mogącego narazić jego dobre imię.

      b) zalegania ze składkami i innymi świadczeniami członkowskimi przez okres 3 miesięcy od wyznaczonej daty wpłaty

      c) braku uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia przez okres przekraczający 3 miesiące bez podania przyczyn

      d) przekazywania osobom postronnym bez wyraźnego upoważnienia Przedstawiciela lub Zebranie Członków informacji o sprawach wewnętrznych Stowarzyszenia

16. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje decyzją Przedstawiciela lub uchwałą Zebrania Członków. Od decyzji Przedstawiciela przysługuje prawo odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o wykluczeniu. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu a podjęta decyzja jest ostateczna.

 

 Władze stowarzyszenia

 

17. Władzami Stowarzyszenia są:

      a) Zebranie Członków

      b) Przedstawiciel

18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

19. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

20. Uchwały Zebrania Członków stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.Przy równej ilości głosów, decyduje głos Przedstawiciela.

21. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in.:

      a) ustalanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia

      b) wybór i odwołanie Przedstawiciela

      c) przyjmowanie i odwoływanie członków

      d) uchwalanie zmian regulaminu

      e) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia

      f) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenia

      g) udzielanie wyróżnień dla członków stowarzyszenia oraz innych osób szczególnie aktywnych w pracach na rzecz stowarzyszenia dyplomami honorowymi i nagrodami rzeczowymi

22. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

23. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

24. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

      a) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz

      b) kierowanie działalnością stowarzyszenia pomiędzy Zebraniami Członków

      c) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia

      d) zwoływanie Zebrania Członków

25. Podjęcie przez Przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia

26. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

      a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

      b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

      c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

      d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

      e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

 

Finanse stowarzyszenia

 

27. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

      a) składek członkowskich

      b) dotacji, darowizn, zbiórek publicznych, spadków, zapisów

      c) dochodów z majątku stowarzyszenia

 

Postanowienia końcowe

 

28. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

Darowizny

Kategoria: strona Opublikowano: piątek, 19, maj 2017 Sebastian Zieliński

 

Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze „Galea” jest społeczną organizacją non-profit. Działalność stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków co oznacza, że nie czerpiemy z tego żadnych korzyści finansowych lub rzeczowych.

Stowarzyszenie utrzymuje się i finansuje swoje działania ze składek członkowskich, darowizn, zbiórek publicznych oraz dotacji.  Jeżeli uznacie Państwo, że warto wesprzeć finansowo naszą organizację prosimy o wpłaty na poniższy rachunek bankowy:

 

Stowarzyszenie „Galea”

ul. Kopernika 15

14-240 Susz

Bank Spółdzielczy w Suszu

60 8320 0005 0007 7677 2000 0010

Tytuł wpłaty: „Darowizna na cele statutowe

 

 

Z góry dziękujemy za udzielone nam wsparcie i pomoc.

FACEBOOK

Formularz Kontaktowy

captcha
Reload