Kategoria: strona Opublikowano: wtorek, 06, czerwiec 2017 Admin Drukuj E-mail

REGULAMIN
BADAŃ TERENOWYCH
Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea”

 

§ 1
Postanowienia Ogólne

 

1. Regulamin „Badań Terenowych”, zwany dalej regulaminem, stanowi wewnętrzny zbiór zasad prowadzenia działalności poszukiwawczej, zgodnie z istniejącym prawem i Regulaminem Stowarzyszenia.

2. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich członków Grupy Badawczej oraz inne osoby biorące udział w badaniach terenowych Stowarzyszenia..

3. Każdy z członków Grupy Badawczej jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu dbając tym samym o dobry wizerunek Stowarzyszenia.

4. Złamanie postanowień Regulaminu może pociągać za sobą konsekwencje określone w dalszej części niniejszego regulaminu.

5. „Grupa Badawcza” – członkowie Stowarzyszenia „Galea”, którzy prowadzą poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych przy użyciu urządzeń elektronicznych po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6. „Badania Terenowe” – działania podejmowane przez Grupę Badawczą polegające na prowadzeniu poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych przy użyciu urządzeń technicznych lub elektronicznych.

 

§ 2
Członkowie grupy i uczestnictwo w badaniach terenowych

 

1. Członkiem Grupy Badawczej może być tylko i wyłącznie członek Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea”

2. W badaniach terenowych mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Galea”, którzy nie posiadają pozwolenia WKZ na prowadzenie poszukiwań zabytków przy użyciu detektora metali w formie i zakresie określonym przez osobę kierującą badaniami.

3. W badaniach terenowych mogą brać udział osoby trzecie, na zaproszenie członka Stowarzyszenia „Galea”, po wcześniejszym uzyskaniu zgody ze strony Przedstawiciela Stowarzyszenia.

4. Osoby nie będące członkami Grupy Badawczej a biorące udział w akcji poszukiwawczej, nie mogą prowadzić poszukiwań za pomocą urządzeń elektronicznych a ich udział ogranicza się jedynie do :
    a) obserwacji prowadzonych poszukiwań
    b) doradzania w prowadzonych poszukiwaniach
    c) ewentualnej pomocy przy wydobywaniu i zabezpieczaniu znalezionych przedmiotów

 

§ 3
Składki, opłaty i urządzenia do poszukiwań

 

1. Działalność Grupy Badawczej finansowana jest ze składek członkowskich Stowarzyszenia. W szczególności dotyczy to opłat skarbowych i innych kosztów związanych z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie poszukiwań od WKZ.

2. Ze składek członkowskich mogą być pokrywane także inne koszty związane z działalnością Grupy Badawczej, w szczególności związane z zabezpieczeniem miejsca odkrycia zabytku, jego wydobyciem, konserwacją a w przypadku zabytków archeologicznych ich przekazaniem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub wskazanego muzeum.

3. Członkowie Grupy Badawczej mogą ustalać i wnosić dodatkowe, dobrowolne składki związane z działalnością grupy np. na zakup odzieży z logo stowarzyszenia, organizację spotkań integracyjnych, itp.

4. Członkowie Grupy Badawczej we własnym zakresie zakupują i użytkują urządzenia techniczne i elektroniczne wykorzystywane do badań terenowych. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia użytkowanego sprzętu powstałe podczas prowadzonych badań terenowych.

 

§ 4
Tryb i sposób prowadzenia badań terenowych

 

I. Warunki podjęcia działalności poszukiwawczej :

1. Badania terenowe Stowarzyszenia związane z poszukiwaniem ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych przy użyciu urządzeń elektronicznych jest dozwolone tylko i wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozwolenia na tego typu prace właściwego miejscowo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. Warunkiem podjęcia badań terenowych w formie poszukiwań, jest uzyskanie zgody :
    a) właściciela terenu objętego badaniami
    b) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie poszukiwań

3. Poszukiwania zabytków mogą być prowadzone tylko i wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wydanym przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział w badaniach archeologicznych, prowadzonych pod kierunkiem archeologa po uzyskaniu jego zgody.

II. Zakazy dotyczące działalności poszukiwawczej

1. Zabronione jest prowadzenie badań terenowych na terenach wpisanych do rejestru zabytków i będących pod ochroną konserwatorską, za wyjątkiem sytuacji opisanych w §4 ust. I pkt.6 niniejszego Regulaminu.

2. Zabronione jest prowadzenie badań terenowych w sposób naruszający przepisy Ustawy o Ochronie Zabytków i Opieki nad Zabytkami, Ustawy o Broni i Amunicji, Ustawy o Ochronie Środowiska oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.

3. Zabronione jest prowadzenie badań terenowych bez wcześniejszego uzyskania zgody na ich przeprowadzenie od właściciela terenu objętego badaniami.

III. Inne zasady prowadzenia działalności poszukiwawczej

1. Osobą kierującą badaniami terenowymi jest Przedstawiciel Stowarzyszenia a w uzasadnionych przypadkach inny członek Stowarzyszenia wskazany przez Przedstawiciela lub wybrany na Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

2. W trakcie badań terenowych członkowie Grupy Badawczej są zobowiązani do przestrzegania poleceń kierującego tymi badaniami.

3. O miejscach i terminach planowanych badań terenowych decyduje Przedstawiciel Stowarzyszenia w porozumieniu z członkami Grupy Badawczej.

4. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać propozycje miejsc do badań terenowych pod decyzję Przedstawiciela i dyskusję członków Grupy Badawczej.

5. Członkowie Grupy Badawczej prowadząc działalność poszukiwawczą są zobowiązani do poszanowania cudzej pracy oraz własności.

6. Miejsca pochówku zmarłych, oznaczone miejsca pamięci narodowej, miejsca kultu i obiekty sakralne są uznawane przez członków Grupy Badawczej za nienaruszalne i nie mogą być przedmiotem/obiektem działalności poszukiwawczej, za wyjątkiem sytuacji opisanych w §4 ust. I pkt.6 niniejszego Regulaminu.

7. Indywidualne akcje członków Grupy Badawczej podejmowane niezgodnie z warunkami pozwolenia określonymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami nie są traktowane jako akcje Stowarzyszenia a za ewentualne złamanie obowiązującego prawa odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba podejmująca takie działania. Powoływanie się w takich sytuacjach na przynależność do Stowarzyszenia może stanowić nadużycie i naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.

8. W działalności badawczej członkowie Stowarzyszenia starają się być wzorem dla innych napotkanych poszukiwaczy – starają się reagować na niestosowne działania osób trzecich, tj. dewastacji zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych, a w przypadkach stwierdzenia wyrządzonych szkód o niewiadomym pochodzeniu, sami starają się w miarę możliwości je naprawić.

IV. Znaleziska- sposób postępowania, nagrody

1. Wszystkie przedmioty znalezione podczas prowadzonych badań terenowych należy przestawić kierującemu tymi badaniami, który z kolei jest zobowiązany przedstawić je do weryfikacji właściwemu Konserwatorowi Zabytków w formie sprawozdania.

2. Członek Grupy Badawczej po każdych zakończonych badaniach terenowych okazuje kierującemu badaniami znalezione przez siebie przedmioty a w dalszej kolejności jest zobowiązany do sporządzenia ich wykazu i fotografii, które dostarcza kierującemu badaniami terenowymi w wyznaczonym przez niego terminie.

3. Kierujący badaniami terenowymi na podstawie dostarczonych przez członków wykazów i fotografii sporządza zbiorcze sprawozdanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie oznaczonym w pozwoleniu na prowadzenie poszukiwań.

4. Przedmioty znalezione podczas badań terenowych po weryfikacji przez właściwego Konserwatora Zabytków pozostają we władaniu członka Grupy Badawczej, który je znalazł.

5. Przedmioty znalezione podczas badań terenowych mogą być deponowane w siedzibie Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Przedstawiciela. Przedstawiciel może odmówić przyjęcia przedmiotów lub wskazać, które z nich przyjmie do depozytu stowarzyszenia.

6. O znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym należy natychmiast powiadomić kierującego badaniami terenowymi, a następnie ustalić wszystkie dane niezbędne do sporządzenia zgłoszenia do WKZ o dokonanym odkryciu.

7. W przypadku ujawnienia szczątków ludzkich (wraz z przedmiotami należącymi do nich) członek Grupy Badawczej bezzwłocznie powiadamia kierującego badaniami, który zabezpiecza teren i powiadamia odpowiednie służby i instytucje.

8. W przypadku odkrycia niewypałów lub niewybuchów członek Grupy Badawczej bezzwłocznie powiadamia kierującego badaniami, który zabezpiecza teren i powiadamia najbliższą jednostkę Policji.

9. Stowarzyszenie na wniosek Przedstawiciela może nagrodzić członka Grupy Badawczej, który odkrył lub znalazł zabytek archeologiczny lub zabytek regionalny o znaczącej wartości historycznej.

 

§ 5
Dokumenty, kontakt z mediami itp.

 

1. Dokumentacja związana z działalnością Grupy Poszukiwawczej prowadzona jest przez kierującego badaniami terenowymi. Do dokumentacji tej zalicza się w szczególności :
    a) wniosek o pozwolenie na prowadzenie poszukiwań wraz z załącznikami
    b) dokumentacja związana ze zgłoszeniem odkrycia zabytku archeologicznego
    c) sprawozdania, wykazy itd. sporządzane po zakończeniu poszukiwań
    d) wszelkie inne dokumenty bezpośrednio związane z działalnością grupy

2. Kierujący badaniami terenowymi zobowiązany jest do dbania o dobre imię Grupy Badawczej oraz promowania jej działań, w szczególności za pośrednictwem witryny internetowej Stowarzyszenia oraz portali społecznościowych.

3. Członkowie Grupy Badawczej zobowiązani są do dostarczania wszelkich materiałów (np. zdjęć, filmów wykonanych w trakcie badań terenowych) do Przedstawiciela Stowarzyszenia, który wykorzystuje je do promowania podejmowanych działań.

4. Wszelkie informacje związane z działalnością Grupy Badawczej a w szczególności dotyczące planowanych akcji, dokonanych odkryć, itd. mogą być ujawniane osobom trzecim oraz podawane do publicznej wiadomości wyłącznie przez Przedstawiciela Stowarzyszenia lub osobę przez niego upoważnioną.

 

§ 6
Sankcje dyscyplinarne

 

1. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu skutkuje następującymi karami:
    a) karą nagany,
    b) wykluczenie na czas określony z udziału w badaniach terenowych

2. Karę nagany lub wykluczenie z udziału w badaniach terenowych stosuje się w stosunku do członka, który podczas prowadzonych badań terenowych :
    a) nie stosuje się do zapisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawy o broni i amunicji oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.
    b) prowadzi badania terenowe niezgodnie z warunkami uzyskanego pozwolenia, wydanego przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
     c) narusza miejsca pochówku zmarłych, miejsca pamięci narodowej, miejsca kultu i obiekty sakralne.
    d) nie szanuje cudzej własności i pracy poprzez np. niszczenie upraw i nasadzeń lub prowadzenie poszukiwań bez zgody właściciela terenu,
   e) gromadzi przedmioty których posiadanie jest zabronione lub z mocy ustawy stanowią własność Skarbu Państwa.
    f) w trakcie prowadzonych badań terenowych nie stosuje się do poleceń osoby kierującej badaniami
   g) nie wywiązuje się z obowiązku dostarczenia kierującemu badaniami wykazu i fotografii znalezionych przez siebie przedmiotów w trakcie badań terenowych
    h) podejmując indywidualne poszukiwania zabytków naraża Stowarzyszenie na utratę jego dobrego imienia i wizerunku.
3. Kierujący badaniami terenowymi może wystąpić do Przedstawiciela Stowarzyszenia o pozbawienie członkostwa osoby, która w sposób rażący działa wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu lub lekceważy jego zalecenia.

4. W stosunku do członków Grupy Badawczej kary orzekane są w formie uchwały podejmowanej przez Zebranie Członków

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie zapisy Regulaminu Stowarzyszenia a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:
     • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach wraz z późn. Zmianami
     • Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji wraz z późn. zmianami.
     • Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Niniejszy Regulamin jest przyjmowany uchwałą Zebrania Członków.

3. Propozycje zmian zapisów regulaminu powinny być kierowane drogą pisemną do Przedstawiciela Stowarzyszenia, celem ich przedyskutowania i ewentualnego przyjęcia na Zebraniu Członków.

 

 

Odsłony: 5826